Giày Alpha: Gồm những bộ phận chính như Shipper, Digital Marketer và 2 Content Marketer.

Nguyễn Bá Hoàng Nam
Digital marketer

Đặng Minh Phương
Content Marketer